Zoeken
 

Vragen & antwoorden


Scientology als religie

De meeste hedendaagse deskundigen schijnen het erover eens te zijn dat drie criteria van religieuze expressie de essentiële gemeenschappelijke eigenschappen reflecteren die de religies delen:
 
• Een geloof dat betrekking heeft op « een superieure realiteit » die de fysieke wereld overstijgt – een god, een Opperwezen, of nog de overtuiging dat men zijn fysieke beperkingen kan overstijgen om een spirituele sfeer en het goddelijke te bereiken.
 
• Religieuze praktijken en een doctrine die het voor de mens mogelijk maken om in contact te treden met deze « superieure realiteit » ze te begrijpen en ze te bereiken door een vereniging ermee.
 
• Een gemeenschap van gelovigen die zich verenigen en zich organiseren om deze « superieure realiteit » te zoeken.
 
De Scientology religie voldoet aan deze drie criteria. Ze heeft haar eigen afzonderlijke overtuigingen, haar eigen visie op het universum en de plaats die de mens hierin inneemt, haar eigen religieuze praktijken en rituelen; ze heeft haar geschriften, die de spirituele aard van de mens behandelen en zijn rol in de eeuwigheid. Ze heeft ook verschillende activiteiten van maatschappelijk en gemeenschapswerk.
 
Scientology deelt met alle grote religies de droom van vrede op Aarde en de verlossing van de mens.
 

Scientology als kerk

Het woord Kerk komt van het Grieks ekklêsia wat « vereniging » betekent. Gangbare betekenissen van dit woord betekenen ook « een congregatie », « een kerkelijke macht ten opzichte van een wereldlijke macht » en « de functie van de geestelijkheid ».
 
Een kerk is een gemeenschap van gelovigen die zich organiseren in de vorm van een kerkelijke structuur. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken wordt het woord Kerk niet enkel gebruikt door katholieke gemeenschappen maar door vele andere.
 
De Scientology Kerk werd officieel opgericht in 1954. In die periode werd het credo geformuleerd, plechtigheden en praktijken ontwikkeld en er werd een religieuze structuur opgericht om het mogelijk te maken voor de leden om een bedehuis te hebben en om de conformiteit van haar doctrine te kunnen waarborgen.
 

Heeft Scientology geschriften?

Ja. De teksten, boeken en op band opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard over het onderwerp Scientology omvatten in hun geheel de Geschriften van de religie. Hij heeft de theologie en de praktijken van Scientology in 500 000 pagina’s uiteengezet, waaronder talrijke boeken, volumes, films en meer dan 3000 op band opgenomen lezingen.
 

Wat stelt het kruis van Scientology voor?

Het kruis, een symbool waarvan we het bestaan vaststellen sinds duizenden jaren voor het christendom en dat in verschillende versies gebruikt werd door volkeren zoals de Feniciërs, de Hindoes of nog de Azteken, heeft een specifieke betekenis en tekening in de Scientology religie.

De Scientology religie verdeelt de levenskracht van de geest in onderdelen die de drijfveren worden genoemd. Naast de gebruikelijke vier armen van het kruis, heeft het Scientology kruis ook vier stralen die in diagonaal uitgaan vanaf het centrum.
 
Deze delen zijn: de impuls om te bestaan als zelf, als individu; te bestaan als familie, wat de creativiteit vertegenwoordigt, de kinderen, de toekomst; voort te bestaan als groep, zoals met vrienden, een club, een gemeenschap; de impuls om voort te bestaan als de gehele mensheid en als mens; voort te bestaan als levensvormen met behulp van alles wat leeft, hierin begrepen de dieren en de planten; de impuls om te bestaan en voort te bestaan met het materiële universum, en erdoor; de impuls om voort te bestaan als spiritueel wezen, inderdaad, gescheiden van het materiële universum, de geest is de bron van het leven zelf; de impuls om te bestaan als oneindig wezen, ook genaamd het Opperwezen of God.
 
Het Scientology kruis symboliseert het feit van gelukkig te kunnen leven, in harmonie met elk van die sferen van bestaan.
 

Heeft Scientology een concept van God?

In Scientology, wordt God uitgedrukt in de achtste drijfveer: de drang om te bestaan als oneindigheid, wat vertegenwoordigd wordt in het kruis van de religie. Men noemt het gewoonlijk God, het Opperwezen of de Schepper. Het concept van God in Scientology omvat het alles van Alles. In tegenstelling tot de religies van joods-christelijke oorsprong, legt de Scientology Kerk aan haar leden geen dogma op met betrekking tot God. In werkelijkheid vraagt Scientology aan de persoon betreffende al haar overtuigingen, om de waarheid voor zichzelf te ontdekken en in zichzelf. Naarmate zijn eigen spiritueel bewustzijn groeit dankzij de beoefening van Scientology, bereikt eenieder zijn eigen zekerheid aangaande elk van zijn drijfveren. Bijgevolg, als de zevende (spirituele) drijfveer in zijn totaliteit bereikt zal zijn zal men tot een begrip en een eenheid met het oneindige, het Opperwezen (de achtste drijfveer), komen en deze ook ontdekken.
 

Staat Scientology open voor iedereen?

Scientology staat open voor eenieder die op zoek is naar een spirituele verbetering en verheffing.
 
De materialen waaruit de Geschriften van de Scientology religie bestaan zijn gemakkelijk verkrijgbaar in verschillende talen in de Scientology Kerk in Brussel evenals in verschillende bibliotheken in de wereld. De kerken en missies zijn voor iedereen toegankelijk en iedereen kan ze bezoeken en voor zichzelf kijken.
 
Scientologen komen uit alle sociale lagen van de bevolking en men vindt er een brede waaier aan beroepen: leraren, zakenlui, dokters, huisvrouwen, advocaten, ingenieurs, verpleegsters, bouwvakkers, informatici, secretaressen, atleten, ambtenaren en artiesten vanuit alle rangen.

Welke zijn de religieuze praktijken in Scientology?

Hoewel Scientology vele religieuze concepten deelt met andere religies evenals een engagement om te werken voor een betere wereld, onderscheidt ze zich door haar praktische kant en de logische toepassing van haar principes in het dagelijkse leven. Men ontdekt er een immense hoeveelheid aan wijsheid en kennis die kan toegepast worden op alle aspecten van het leven.
 
De verlossing, die in Scientology uitgedrukt wordt als totale vrijheid, is een gemeenschappelijk doel van alle religies, maar Scientology biedt de mens een praktische en precieze weg aan om ze te bereiken door een persoonlijke revelatie.

Deze weg, “de Brug naar totale vrijheid » genoemd, volgt een reeks specifieke niveaus van spiritueel bewustzijn die de scientoloog bereikt door deel te nemen aan twee belangrijke praktijken van de religie die elkaar aanvullen: auditing en de cursussen.
 

Wat zijn cursussen in Scientology?

De werken van L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology vormen de Geschriften van de religie en de studie ervan in de Kerk maakt integraal onderdeel uit van de religieuze praktijk. De studie van de erin opgenomen principes leiden naar een volledig begrip van de spirituele aard van de mens en van de relatie tussen de geest, het verstand en het lichaam.

In Scientology bestrijkt de studie alle aspecten van het leven, gaande van waarheden die op het eerste zicht onbeduidend lijken tot de meest verheven waarheden over het bestaan. Kennis en begrip ervan laat het individu toe om een antwoord te vinden op de vragen die hij heeft over zichzelf, zijn medemensen en het universum in dewelke hij zich bevindt.
 

Hoe verlopen cursussen in Scientology?

De geschriften van de religie omvatten de geschreven werken van L. Ron Hubbard, ontelbare opgenomen lezingen die hij in de loop van zijn leven gegeven heeft, alsook een reeks films die essentieel zijn om een totaal begrip van de theorie en de praktijk van Scientology over te brengen.

De studie van Scientology laat ieder persoon toe om op zijn eigen tempo vooruit te gaan. Elke cursus is opgebouwd rond een vooraf opgemaakte lijst met alle te bestuderen teksten en de bijhorende praktische oefeningen, in een precieze volgorde.
Een Scientology cursus wordt niet onderwezen. De mensen die een cursus volgen worden ondersteund door een cursussupervisor maar gaan individueel aan hun eigen tempo door hun lijst met de verschillende stappen waaruit hun cursus bestaat. De cursussupervisor geeft geen les als zodanig en interpreteert de Geschriften niet omdat, zelfs zonder het te willen, elke interpretatie onvermijdelijk afbreuk zou doen aan het origineel. De rol van de supervisor is in de eerste plaats om de cursist te helpen om de studiemethode  - door L. Ron Hubbard op punt gesteld - toe te passen met als doel het ontstaan van verkeerde opvattingen te vermijden en om volledig begrip tot stand te brengen.
 

Wat is auditing?

Een van de belangrijkste religieuze praktijken van Scientology is auditing (van het Latijn audire « luisteren »), wat een precieze vorm van spirituele bijstand is die verleend wordt door een Scientology religieuze aan een andere persoon.
 
Gebaseerd op het prinicipe dat enkel de waarheid de persoon kan bevrijden, laat het hem toe zelf bewust te worden van de waarheden over zijn eigen bestaan, en zijn eigen spiritualiteit te herstellen.
 
Een auditor stelt een reeks precieze vragen en geeft geen enkele mening of raad maar biedt de persoon de mogelijkheid aan om zijn eigen antwoorden te vinden over de problemen van het leven. Deze manier van werken wordt mogelijk gemaakt door de persoon te helpen zijn eigen bestaan te onderzoeken en zijn bekwaamheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen, te verbeteren.
 

Wat zijn de ceremonieën van Scientology?

De geestelijken van Scientology houden diensten die de mogelijkheid bieden aan de leden elke week samen te komen voor religieuze diensten.
 
De zondagsdiensten vormen een punt van verbondenheid van een verenigde religieuze gemeenschap. Door deel te nemen aan deze diensten, kan een persoon zijn bestaan als onsterfelijk spiritueel wezen beter waarnemen. Het is de boodschap van inspiratie en hoop die elke persoon haalt uit zijn deelname aan een zondagsdienst van Scientology.
 
Deze bestaat uit de lezing van het Credo van de Kerk, een preek die vaak een constructieve houding aanmoedigt ten opzichte van de acht drijfveren. Het omvat ook een praktisch gedeelte met spirituele oefeningen waar het publiek aan deelneemt.
 
Deze diensten eindigen altijd met een gebed.
 
Zoals in andere religies heeft Scientology ook religieuze diensten om belangrijke gebeurtenissen van het leven van haar leden te vieren zoals huwelijken, de doop van een nieuwgeborene of om afscheid te nemen bij het overlijden van hun naasten tijdens een rouwdienst.
 
 

Welke zijn de maatschappelijke activiteiten?

De Scientology Kerk en Scientologen staan open voor de wereld en zijn zich bewust van de problemen die de hedendaagse maatschappij ondermijnen (voornamelijk het druggebruik, de ongeletterdheid, de criminaliteit en de teloorgang van de morele waarden). Ze doen er dan ook iets aan volgens hun principe « er kan altijd iets aan gedaan worden ». Door de jaren heen zijn er acties ontwikkeld, die een internationale draagwijdte hebben gekregen en die nu vaak onafhankelijk van de Kerk verlopen:
 
• Een preventie- en educatiecampagne over drugs;
 
• en informatiecampagne over de mensenrechten in de vorm van een hele reeks activiteiten om de 30 artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties bekend te maken;
 
• Educatieprogramma’s om het alfabetiseringsniveau van leerlingen overal ter wereld te verhogen;
 
• Een morele code « De Weg naar een gelukkig leven » om de morele waarden en broederschap onder de mensen te beschermen;
 
• Het programma van de Pastoraal werkers van Scientology, die hulp en steun bieden daar waar nodig.
 
Zo leveren de Scientology Kerk en haar leden hun vrijwillige bijdrage aan de creatie van een betere maatschappij waar de mensen kunnen leven in een sfeer van wederzijds respect, vertrouwen en harmonie.
 

contact contact       share share